SJ   פתרונות מיסוי חכמים

עדכונים בעניני מס

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 ( להלן – "הפקודה" או"פקודת מס הכנסה")  קובע הוראות לגבי אוכלוסיית החייבים בהגשת דוח על ההכנסות לפקיד השומה, וכן קובע הוראות לגבי הפירוט הנדרש במסגרת הדוח על ההכנסות, לרבות צירוף דוח על המצב הכספי (מאזן) ודוח רווח והפסד וכדומה,והוראות רלוונטיות נוספות.
רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע המפרשת את ההתייחסות לגבי דוחות כספיים המוגשים עם הימנעות של רואה חשבון, או הערה שלילית מהותית.


רצ"ב קישור להוראת ביצוע שמספרה 4/2018


Facebook
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961( להלן–"הפקודה" או"פקודת מס הכנסה"), קובע הוראות לגבי אוכלוסיית החייבים בהגשת דו"ח על ההכנסות) להלן – "הדו"ח השנתי" לפקיד השומה, וכן קובע הוראות לגבי הפירוט הנדרש במסגרת הדו"ח השנתי, לרבות צירוף מאזן ודו"ח רווח והפסד, וכדומה.
בדו"ח זה נותן הנישום בידי פקיד השומה מידע הנחוץ לצורך בדיקת הכנסתו. הנתונים שמוסר
הנישום, ובכלל זה אלה הכלולים בדו"חות הכספיים ובמסמכים האחרים המצורפים לדו"ח, דרושים לפקיד השומה לצורך בקרת המידע שמסר לו הנישום ועל מנת לאפשר לו, במידת הצורך, להוציא שומה מבוססת לפי מיטב השפיטה.
לאור העובדה שלא נקבעה בפקודה הוראה המטפלת בבקשת נישום לתיקון דו"ח שנתי שהוגש על ידו לפקיד השומה, עולה השאלה מה דינן של בקשות כאמור – לרבות עצם זכותו של הנישום לבקש תיקון כאמור, השפעתו על הליכי השומה, המועד שייחשב להגשת דו"ח, ועוד. מעמדה של בקשת הנישום לתיקון הדו"ח השנתי, עשוי להשליך הן על חבות המס לפי המוצהר, הן על קנסות הנגזרים ממועד הגשת דו"ח, והן על התיישנות הסמכות לשום.
עמדת רשות המיסים  במצב בו הוגש דו"ח מקורי, אשר עקב כמות המסמכים החסרה בו או מהות
המסמכים החסרים בו, נקבע כי הוא "דו"ח סתמי" לפי סעיף 131(ו) לפקודה, ועל כן
אינו מהווה דו"ח כלל, הגשת המסמכים החסרים תיחשב כהגשת דו"ח ולא כתיקון דו"ח.
רשות המיסים פרסמה הוראת מנחה שמטרתה לקבוע הנחיות בדבר האופן בו יש להתייחס לבקשת
נישום לתיקון הדו"ח השנתי שהוגש
על ידו לפקיד השומה. 

רצ"ב קישור להוראת ביצוע שמספרה 3/2018


מענק עבודה ממס הכנסה – שכירים ועצמאיים שעונים על קריטריונים מסויימים, זכאים לקבלת מענק ממס הכנסה בסכום מסויים. המענק נועד לעזור ולסייע לאנשים בסטטוס מסויים ובקריטריונים מסויימים להגיע לסף הכנסה מסויים ולהשלים להם את הכנסתם.

רצ"ב פרסום של רשות המיסים המפרט מי זכאי למענק וכיצד ניתן לקבלו 

 
הטבות מס ליישובים – מגורים במקומות מסויימים מקנים הטבות ממס הכנסה – הנחה מתשלום המס. הנחה זאת יכולה להגיע לסכומים משמעותיים מאוד וכדאי להיות מודעים לה. בכל שנה רשימת היישובים  המזכים הטבת מס מתעדכנת.
רצ"ב קישור לרשימת היישובים לשנת 2018

 
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.